Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică CONSTANŢA

DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ CONSTANTA este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Legii nr 226/11.06.2009 privind organizarea şi funcţionarea
statisticii oficiale în România a Hotărârii Guvernului Nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, ca unitate teritorială a acestuia.

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanța îndeplineste în judeţ atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Institutului Naţional de Statistică.

ATRIBUŢIILE DIRECŢIEI JUDEŢENE DE STATISTICĂ CONSTANŢA
Direcţia Judeţeană de Statistică Constanța, instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat, în subordinea Institutului Naţional de Statistică, organizează şi întreţine sistemul informaţional statistic în profil teritorial.

Direcţia Judeţeană de Statistică Constanta are ca obiect de activitate culegerea, prelucrarea, stocarea, analiza, difuzarea rezultatelor cercetărilor statistice şi constituirea la nivel teritorial a seriilor de date statistice oficiale cu caracter economic, financiar, social, demografic, juridic necesar elaborării politicilor economice şi sociale, informării opiniei publice; asigurarea veridicităţii datelor furnizate de către agenţii economici, serviciile publice, serviciile deconcentrate ale ministerelor şi agenţiilor guvernamentale, organismele nonguvernamentale, care se găsesc sau îşi desfăşoară activitatea pe raza judeţului Constanţa; realizarea lucrărilor din programele anuale de activitate stabilite de Institutul Naţional de Statistică, publicarea şi diseminarea datelor statistice.

În realizarea obiectului său de activitate, ce se întemeiază pe principiile independenţei profesionale, autoritaţii în materie de culegere a datelor, adecvarii resurselor, angajamentului privind calitatea în statistici, confidenţialităţii, imparţialitaţii și obiectivităţii, metodologiei solide, procedurii statistice adecvate, sarcinii de răspuns adecvate pentru repondenți, eficienţei sub raportul costurilor, relevanței, credibilităţii, promptitudinii şi punctualităţii, coerenţei şi comparabilităţii, accesibilităţii şi clarităţii, Direcţia Judeţeană de Statistică Constanța are următoarele atribuţii:

a) asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi instituţiile publice pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat de Guvern;
b) organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice, pe baza dispoziţiilor primite de la Institutul Naţional de Statistică;
c) organizează perfecţionarea pregătirii profesionale în domeniul statisticii pentru personalul propriu;
d) organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
e) participă la experimentarea şi definitivarea metodologiilor statistice elaborate de Institutul Naţional de Statistică;
f) propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor statistice la agenţii economici, instituţiile publice sau gospodăriile populaţiei;
g) asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de Institutul Naţional de Statistică cu privire la determinarea şi publicarea indicatorilor statistici;
h) furnizează către Institutul Naţional de Statistică datele şi informaţiile statistice la perioadele şi termenele prevăzute în Programul de activitate;
i) informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra principalilor indicatori ai evoluţiei economice şi sociale şi a altor aspecte privind economia judeţului Constanţa;
j) prezintă semestrial Institutului Naţional de Statistică informări asupra activităţii desfăşurate;
k) editează anuare, breviare, buletine şi alte publicaţii la nivelul judeţului Constanţa;
l) îndeplineste orice alte atribuţii stabilite de Institutul Naţional de Statistică prin acte normative, pentru domeniul ei de activitate.

În îndeplinirea atribuţiilor, Direcţia Judeţeană de Statistică Constanța are dreptul:
– să solicite date şi informaţii statistice de la toate persoanele fizice şi juridice de pe teritoriul judeţului Constanţa;
– să efectueze, cu aparatul propriu şi cu alţi colaboratori externi, cercetări statistice prin culegere directă a datelor statistice privind fenomenele economice şi sociale;
– să aplice amenzi contravenţionale în baza art 46 alin(2) din Legea 226/11.06.2009 privind organizarea statisticii oficiale, pentru refuzul sau întârzierea din culpă a furnizării datelor statistice solicitate, comunicarea de date eronate sau incomplete, refuzul de a prezenta personalului de control statistic materialele şi evidenţele necesare verificării datelor statistice, ca şi pentru neaplicarea măsurilor dispuse de acesta;
– să solicite de la Institutul Naţional de Statistică date şi informaţii statistice privind indicatorii calculaţi pentru judeţul Constanţa şi la nivel de ţară, pentru efectuarea de analize şi comparaţii pe judeţe, în cadrul regiunilor statistice, precum şi între regiuni.